versie 1.3 – mei 2018

Privacy policy

Aer Software Solutions Aer Software Solutions, gevestigd aan Suikersilo-West 28 1165 MP Halfweg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is bestemd voor deze website [www.aer.nl, www.aersoftware.net en www.aersoftware.nl] en opgesteld door Aer Software Solutions B.V., en betreft de regelgeving omtrent de privacy van de bezoekers op dit domein. Het beleid beschrijft de verschillende onderdelen waarbinnen privacy van de gebruiker aan de orde komt en geeft tevens een overzicht van de richtlijnen en verplichtingen voor gebruikers, website en website-beheerders. Daarnaast zal hier toegelicht worden hoe deze website data en informatie over haar gebruikers verwerkt en/of opslaat en beschermt.

De website

Deze website en haar beheerders nemen een proactieve houding aan voor wat betreft de privacy van gebruikers en verzekeren dat noodzakelijke maatregelen getroffen zijn om de privacy van bezoekers gedurende hun websitebezoek te beschermen. Deze website voldoet geheel aan de Europese wet- en regelgeving omtrent privacy van gebruikers.

Persoonsgegevens

Aer Software Solutions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aer Software Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Aer Software Solutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aer Software Solutions) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aer Software Solutions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij bewaren de persoonsgegevens (naam & email) niet langer dan 2 maanden na laatste contact. Na deze tijd is het voor ons aannemelijk dat het contact geen waarde meer heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aer Software Solutions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

Deze website gebruikt Google analytics en verwerkt de gegevens anoniem, tevens worden deze gegevens niet meer Google gedeeld. We doen dit om de gebruikservaring van haar bezoekers gedurende hun bezoek aan de website beter te kunnen begrijpen. Waar van toepassing, maakt deze website gebruik van een cookie controlesysteem, welke de gebruiker op diens eerste website-bezoek in de gelegenheid stelt om het gebruik van cookies op hun toestel toe te staan dan wel te verbieden. Dit beleid voldoet aan de recente wet- en regelgeving voor websites om expliciete toestemming te verkrijgen van gebruikers voordat bestanden op hun toestel achtergelaten of gelezen worden, zoals cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de hard drive van het toestel van gebruikers, en dienen om informatie over gebruikers’ gebruik van en handelingen op de website te traceren, bewaren en op te slaan. Dit stelt de website in staat om haar bezoekers met behulp van de server een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Gebruikers die geen toestemming wensen te geven voor het gebruik en opslaan van cookies op de hard drive van hun toestel, wordt geadviseerd om de veiligheidsinstellingen van hun webbrowser te raadplegen om zodoende alle cookies van deze website en diens gelieerde partijen te blokkeren.

Deze website gebruikt traceer-software om haar bezoekers te monitoren en zodoende beter te kunnen begrijpen hoe zij de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics, welke cookies toepast om bezoekersgedrag te monitoren. De software slaat een cookie op in de harddrive van uw toestel, om zodoende uw handelingen op en gebruik van de website te kunnen monitoren, maar zal geen persoonlijke informatie opslaan, bewaren of verzamelen. Voor meer informatie, kunt u hier alles over Google’s privacybeleid lezen [http://www.google.com/privacy.html]. Mogelijk worden ook andere cookies opgeslagen door gelieerde partijen in het geval dat deze website verwijzingen, gesponsorde links of advertenties bevat. Dergelijke cookies worden gebruikt om conversie te monitoren en referenties te kunnen traceren en verlopen normaliter na 30 dagen, alhoewel sommige dat voor sommige cookies langer duurt. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen, bewaard of verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aer Software Solutions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen door contact met ons op te nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Aer Software Solutions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aer Software Solutions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Externe links

Alhoewel deze website enkel kwalitatieve, veilige en relevante externe links lijkt te bevatten, wordt bezoekers geadviseerd een beleid van voorzichtigheid te hanteren alvorens externe weblinks, die mogelijk op deze website kunnen verschijnen, aan te klikken. Externe links zijn aanklikbare, tekstuele / banner / illustratieve verwijzingen naar andere websites. De beheerders van deze website kunnen ondanks de beste bedoelingen de veiligheid van de content op deze gekoppelde websites niet garanderen of verifiëren. Bezoekers dienen zich er daarom te allen tijde van bewust te zijn dat zij deze links aanklikken op eigen risico en dat deze website en haar beheerders niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor mogelijke schade of consequenties veroorzaakt door het bezoeken van deze externe links.

Advertenties & gesponsorde

links Deze website kan mogelijk gesponsorde links en advertenties bevatten. Deze zijn gewoonlijk afkomstig van onze adverterende partners, welke mogelijk een eigen uitgebreid privacybeleid hanteren voor de advertenties en uitingen die zij plaatsen. Wanneer u klikt op een dergelijke advertentie wordt u doorverwezen naar de website van de adverteerder, welke mogelijk cookies hanteert en daartoe het aantal doorverwijzingen van deze website bijhoudt. Dit kan het gebruik van cookies impliceren, welke mogelijk op de hard drive van uw toestel opgeslagen kunnen worden. Bezoekers dienen zich er daarom te allen tijde van bewust te zijn dat zij op eigen risico klikken op gesponsorde externe links en dat deze website en haar beheerders niet aansprakelijk gehouden kunnen worden niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor mogelijke schade of consequenties veroorzaakt door het bezoeken van deze externe links.

Social Media platforms

Inspanningen tot communicatie, activiteiten en handelingen uitgevoerd op externe social media platforms waarop deze website en haar beheerders op acteren, zijn onderhevig aan de respectievelijke richtlijnen en regelgeving alsmede het privacybeleid van ieder van deze social media platforms.

Bezoekers wordt geadviseerd om verantwoordelijk en met beleid te acteren op deze social media platforms en de nodige voorzichtigheid in acht te nemen met betrekking tot hun eigen privacy en persoonsgegevens. Deze website noch haar beheerders zullen ooit naar persoonlijke of persoonsgevoelige gegevens vragen middels social media platforms en raden bezoekers die (persoons-)gevoelige informatie wensen te bespreken daarom ook aan om dit indien mogelijk altijd via primaire communicatiemiddelen als telefoon of email te doen.

Deze website kan gebruikmaken van ‘social sharing’ koppelingen, welke het delen van content afkomstig van webpagina’s rechtstreeks op social media platforms mogelijk maken. Bezoekers die gebruik willen maken van de social sharing koppeling, worden eraan herinnerd dat zij dit te allen tijde doen op eigen risico. Daarnaast dienen zij zich ervan bewust te zijn dat het betreffende social media platform het gebruiken van deze koppeling kan opslaan en kan inzetten om op uw persoonlijke social media platform account content te plaatsen.

Ingekorte links in Social Media

Deze website en haar beheerders kunnen middels hun social media platform accounts web links naar relevante webpagina’s plaatsen. Sommige social media platforms verkorten standaard langere URLs [www.aersoftware.nl] (dit is een voorbeeld: http://bit.ly/1WAx8w3).

Gebruikers wordt geadviseerd om voorzichtig en gezond verstand te gebruiken alvorens een ingekorte URL, geplaatst op social media platforms van deze website en haar beheerders, aan te klikken. Ondanks de beste intenties te garanderen dat uitsluitend legitieme URLs gepubliceerd worden, zijn veel social media platforms onderhevig aan spam en hackers en daarom kunnen deze website en haar beheerders niet aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke schade of consequenties veroorzaakt door het bezoeken van deze ingekorte links.

Contact

Als u verder nog vragen heeft over ons beleid omtrent ons privacy statement, neemt u dan contact met ons op.

Aer Software Solutions B.V.
Suikersilo West 28
1165 MP Halfweg, Nederland

Terug naar homepagina